Lienka POMOCI
Lienka POMOCI
Lienka pomoci je jediná zbierka na Slovensku, ktorá je zameraná výlučne na pomoc odkázaným seniorom. Výnos verejnej zbierky je určený na podporu terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov. Medzi uvedené služby patria najmä terénna opatrovateľská služba, prepravná služba a poskytovanie služieb prostredníctvom pobytu v dennom stacionári.

Cieľom podpory je zabezpečiť kvalitnejšie a dostupnejšie služby pre seniorov, aby napriek svojej čiastočnej odkázanosti mohli s podporou (pomoc pri varení, hygiene a iných sebaobslužných úkonoch) žiť vo svojom prirodzenom prostredí.

Žiadať o podporu môžu mimovládne organizácie, mestá a obce.

Celý výnos verejnej zbierky LIENKA POMOCI, rozdeľuje nadácia SOCIA prostredníctvom otvorených grantových výziev. Informácie o podporených projektoch nájdete v časti Ako lienka pomohla.
Organizátor zbierky: