Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Ako lienka pomohla v roku 2015 - výsledky grantovej výzvy


Zbierku LIENKA POMOCI 2014 sme predbežne uzavreli 31. 3. 2015 s výnosom viac ako 27 000 €. Do výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu LIENKA POMOCI 2015, sa prihlásilo 35 organizácii s projektami terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov. Odborná komisia a Správna rada nadácie navýšila sumu vo fonde a pre 32 projektov rozdelila 30 000 €

Vďaka podpore od Lienky pomoci môžu podporené organizácie zakúpiť nové pomôcky, ktoré využívajú seniori, opatrovateľky získajú nové vedomosti v práci so seniormi so špeciálnymi potrebami, vybavia autá prepravnej služby špeciálnymi zariadeniami, skvalitnia a zavedú nové služby. Konkrétne podporu získali tieto organizácie:

 
organizácia cieľ projektu schválená suma
SČK Liptov skvalitnenie služieb v požičovni pomôcok SČK                1 000,00 €
Slovenský Červený kríž - ústredný sekretariát podpora terénnych služieb pre seniorov v jednotlivých spolkoch SČK                2 489,00 €
Bratislavská arcidiecézna charita ADOS Charita prevencia syndrómu vyhorenia a skvalitnenie terénnych služieb                  850,00 €
Územný spolok SČK Prešov modernizácia starého gamatkového kúrenia v jedálni SČK Prešov                2 193,00 €
Providentia, o.z. aplikácia terapeutických pomôcok v starostlivosti o klientov s Alzheimerovou chorobou                  500,00 €
Obec Veľké Úľany sociálna a zdravotná rehabilitácia na podporu sebestačnosti seniorov v obci Veľké Úľany                  500,00 €
Diecézna charita Žilina - Charitatívna služba v rodinách odstránenie bariér pre domácu starostlivosť o seniorov - nákup 2 ks postelí                1 000,00 €
Ľudmila, n.o. nákup 1ks kresla pre kardiakov                  220,00 €
Územný spolok SČK Senica nákup rehabilitačných pomôcok                1 100,00 €
Spišská katolícka charita - domáca opatrovateľská služba, Dolný Kubín zakúpenie 2 ks elektrického polohovacieho kresla na zvýšenie kvality poskytovaných služieb denného stacionára                  764,00 €
Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život zakúpenie 1ks evakuačného vozíka pre bezpečne premiestnenie klienta – seniora do vozidla prepravnej služby                1 250,00 €
Semokráska, n.o. nákup 6 ks polohovacích kresiel pre 2 denné stacionáre                1 302,00 €
Centrum pomoci Kalná n.o. školenie jednorázové OS, inštruktor sociálnej rehabilitácie, bicykel, nákup pomôcok do denného centra a nákup kompenzačných pomôcok                1 000,00 €
Obec Moravany nad Váhom nákup polohovacích pomôcok pre opatrovateľskú službu a do domácností                  900,00 €
LIRI n.o. nákup 6 ks polohovateľných relaxačných kresiel v dvoch denných stacionároch pre seniorov                1 302,00 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska špecifické vzdelávanie odborných pracovníkov v téme „Špecifiká práce so seniormi so zrakovým postihnutím“                  530,00 €
Spišská katolícka charita - domáca opatrovateľská služba, Liptovský Mikuláš nákup 1 ks zdravotného polohovacie lôžka s matracom  - na požičiavanie                  800,00 €
ADS Námestovo nákup 1 ks prenosný kyslíkový koncentrátor                  800,00 €
Obec Dubník nákup pomôcok, ktoré uľahčia prácu opatrovateľkám 500,00 €
Územný spolok SČK Snina práčka so sušičkou a umývačka riadu pre jedáleň a Dom humanity                1 000,00 €
obec Bziny tréningy na posilnenie pamäte - celkové zabezpečenie tréningov pre seniorov v obci                  600,00 €
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina absolvovanie opatrovateľského kurzu                   240,00 €
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku posilňovanie pamäte - tréningy a pomôcky, fyzická aktivizácia, podpora stretávaní a tvorivých aktivít, propagácia denného stacionára a aktivít pre seniorov                1 000,00 €
Územný spolok SČK Humenné nákup: pojazdné skladacie kreslo, sediace nosítka                1 000,00 €
Arcidiecézna charita Košice rôzne pomôcky do 7 denných stacionárov                2 000,00 €
Relevant n.o. kurzy pamäte pre opatrovateľky, materiálov a kníh, kurz prvej pomoci                  500,00 €
Centrum sociálnych služieb KA, o.z. vzdelávacie kurzy - tímová práca a zvládanie stresu a prevencia vyhoretia                  800,00 €
OZ FLEXI OPATROVATEĽSTVO propagácia služby                  260,00 €
Územný spolok SČK Poprad nákup obedárov                 1 100,00 €
Sluha, o.z. nákup 1 ks polohovateľnej postele                   800,00 €
Územný spolok SČK Spišská Nová Ves nákup kompenzačných pomôcok na rehabilitaciu a pomoc pri úkonoch opatrovateliek v domacnosti                  700,00 €
Dignitas n.o. tréning Validácia podľa Naomi Feil a nákup kompenzačných pomôcok                1 000,00 €
  SPOLU ROZDELENÉ
30 000,00 € 
Organizátor zbierky: