Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Ako lienka pomohla v roku 2014

Zbierku LIENKA POMOCI 2013 sme ukončili 31. 3. 2014 s výnosom takmer 53 000 €. Do výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu LIENKA POMOCI 2014, sa prihlásilo 36 organizácii s projektami terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov. Odborná komisia a správna rada nadácie rozdelila sumu 50 000 € pre 28 projektov. Šesť z podporených projektov realizujú malé obce s počtom obyvateľov do 5 000. 

Vďaka podpore od Lienky pomoci môžu podporené organizácie zakúpiť nové pomôcky, ktoré využívajú seniori, opatrovateľky získajú nové vedomosti v práci so seniormi so špeciálnymi potrebami, vybavia autá prepravnej služby špeciálnymi zariadeniami, skvalitnia a zavedú nové služby. Konkrétne podporu získali tieto organizácie:
 
organizácia miesto pôsobenia názov projektu schválená suma cieľ - na čo je príspevok určený
SČK Senica Senica Rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných terénnych sociálnych služieb pre seniorov v regióne 2 500,00 € nákup pomôcok 
SČK Prešov Prešov Skvalitnenie prepravnej služby pre ZŤP a imobilných seniorov kotviacim zariadením pre invalidné vozíky 3 000,00 € vybavenie auta prepravnej služby kotviacim zariadením pre invalidné vozíky
Centrum pomoci Kalná, n.o. Kalná nad Hronom Rodinný asistent - pomoc pre seniorov v obci 2 850,00 € zaškolenie rodinných asistentov a nákup osobného auta
Košická organizácia vozíčkárov - Nezávislý život Košice Aktívne starnutie - predpoklad pre dôstojný život seniorov 3 000,00 € vybavenie mikrobusu špeciálnou zdvíhacou plošinou
ADOS Bratislavská arcidiecézna charita Bratislava Odbornou prípravou k skvalitneniu terénnych služieb 1 210,00 € špecializované vzdelávanie - kurz bazálnej stimulácie, supervízia, nákup ochranných pomôcok
Arcidiecézna charita Košice Košice Nové potrebné pomôcky - spokojnejší klienti 1 900,00 € nákup pomôcok pre denný stacionár a požičovňu pomôcok
Spišská katolícka charita - ADOS Charitas Dolný Kubín Dolný Kubín Svätý Kamil - polohovacie pomôcky 900,00 € nákup polohovacieho lôžka 
Spišská katolícka charita - ADOS Charitas Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Skvalitnenie starostlivosť o pacientov v charitatívnej službe v rodinách 900,00 € nákup polohovacej postele s matracom
Spišská katolícka charita - Dom Chartitas Blahoslavenej Zdenky Schellingovej Námestovo Plnohodnotný život seniorov 1 570,00 € nákup pomôcok
SČK Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Pomoc sociálne odkázaným  1 700,00 € nákup potrieb potrebných na rozvoz stravy a antidekubitných matrace
Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum Košice Prevádzkovanie prepravnej služby 1 430,00 € generálna oprava a údržba motorového vozidla
Obec Šoltýska Šoltýska Rozšírenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb pre seniorov v obci 3 500,00 € nákup auta
Diecézna charita Žilina  Žilina Spoločné prekonávanie bariér 2 500,00 € nákup pomôcok k nácviku samostatnosti a vybavenia pre prepravnú službu
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislava Porpora terénnej práce pre zrakovo postihnutých seniorov 2 000,00 € nákup troch sád optických pomôcok
SLUHA, o.z. Stará Turá Zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok 3 478,00 € nákup matracov a polohovateľných postelí
Obec Brutovce Brutovce Opatrovanie seniorov v obci 1 000,00 € opatrovateľský kurz
Obec Dubník Dubník Nemôžme byť ľahostajní! 400,00 € nákup práčky a obedárov
Obec Orovnica Orovnica Jeseň života 700,00 € školenie pre terénnu sociálnu pracovníčku
SČK Nitra Nitra Asistenčná služba pre odkázaných občanov v teréne 1 220,00 € náklady na lektora
Obec Spišský Hrhov Sprišský Hrhov Opatrovanie seniorov v obci Spišský Hrhov 1 000,00 € opatrovateľský kurz
SČK Humenné Humenné Šancu potrebuje každý 1 250,00 € nákup 7ks  vysielačiek a 1ks počítača s monitorom
Obec Moravany Moravany nad Váhom Zvýšenie kvality opatrovateľskej služby v domácnosti v Moravanoch nad Váhom 1 897,00 € nákup antidekubitných matracov na zapožičiavanie
Diecézna Charita Rožňava Rožňava, Gelnica, Švedlár, Kokava nad Rimavicou Odbornou starostlivosťou pre spokojnosť seniorov 2 770,00 € vzdelávanie zamestnancov a nákup rehabilitačných pomôcok
SČK Rožňava Rožňava Skvalitnenie sociálnych služieb pre seniorov 1 200,00 € vybavenie auta na prepravu klientov na invalidnom vozíku
Centrum sociálnych služieb KA Krupina Terapeutické techniky s klientami CSS KA 800,00 € vzdelávacie kurzy
Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom Modernizácia jedálne v DD 2 000,00 € modernizácia jedálne
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina Žilina Doplnenie a vybavenie požičovne kompenzačných pomôcok pre sluchovo postihnutých 500,00 € nákup pomôcok určených pre sluchovo postihnutých seniorov
Slovenský Červený kríž - ústredný sekretariát Slovensko Viac pre našich seniorov 2 825,00 € podpora miestnych spolkov SČK, ktoré poskytujú terénne služby pre seniorov
      50 000,00 €  
Organizátor zbierky: