Lienka POMOCI
Lienka POMOCI

Ako lienka pomohla v roku 2013

VÝSLEDKY GRANTOVEJ VÝZVY 2013

Lienka vďaka všetkým darcom, ktorí prispeli do zbierky od októbra 2012, mohla prerozdeliť až 20 000 € organizáciám, ktoré pomáhajú seniorom ostať, čo najdlhšie vo svojom prostredí – doma. Všetci prijímatelia už nejako starším vo svojom okolí pomáhajú – požičiavajú pomôcky, pomáhajú pri cvičení, navštevujú v domácnosti, prevážajú a sprevádzajú starkých napríklad po lekárskych vyšetreniach.
Vďaka podpore od Lienky pomoci môžu zakúpiť nové pomôcky, ktoré využívajú seniori, opatrovateľky získajú nové vedomosti v práci so seniormi so špeciálnymi potrebami (napr. Alzheimerova choroba), zefektívnia svoju prácu, aby mohli podporiť viacerých seniorov a pod. Konkrétne podporu získali tieto organizácie.
 
organizácia mesto názov projektu navrhovaná  suma cieľ - na čo je príspevok určený
Mesto Senica Senica Nepretržité zabezpečenie istoty a pomoci pre osamelo žijúcich seniorov v ich domácom prostredí 2 000,00 € zakúpenie staničiek na monitorovanie v domácnosti, napojenie na dispečing
SČK, územný spolok Senica Senica Rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných terénnych sociálnych služieb pre seniorov v regióne 2 000,00 € nákup pomôcok odsávačka, motoped, biolampa,...
SAMARITÁN, n.o. Martin Ďalším vzdelávaním k vyššej kvalite služieb 1 000,00 € školenie - projekt zameraný na podporu pracovníkov, udržanie, zvýšenie kvality
Centrum sociálnych služieb KA, o.z. Krupina Kurzom k odbornejšiemu prístupu ku klientovom a ich potrebám 780,80 € zvyšovanie kvalifikácie, profesionalizácia služieb,
Diecézna charita Nitra Nitra Zlepšíme starostlivosť o seniorov rozšírením vedomostí a kvalitnými pomôckami 2 000,00 € nákup matrac, stolička, vozik,, g-aparát
Mesto Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Vzdelávanie ku kvalitnejším službám 750,00 € príspevok je  určený na špecializované kurzy a čiastočne na rehabilitačné pomôcky
Mesto Partizánske Partizánske Zvýšenie kvality sociálnych služieb mesta Partizánske 1 500,00 € nákup bickylov - transport pre opatrovateľky
Diecézna charita Žilina - Charitatívna služba v rodinách Žilina Imobilita nie je prekážka k sebestačnosti 1 800,00 € zapožičiavanie pomocok a zaúčanie rodinných opatrovateľov
Bratislavská arcidiecézna charita. Agentúra domácej opatrovateľskej starostlivosti ADOS Charita Bratislava Skvalitnením svojej práce k vyššej spokojnosti klientov 810,00 € vzdelávanie pracovníkov, letáky a informácie pre rodinných opatrovateľov
Cesta nádeje Košice Zostaneme s Vami - zvýšenie kvality starostlivosti o ľudí s demenciou v domácom prostredí 700,00 € školenie Memory pre pracovníkov OZ
Slovenský Červený kríž - územný spolok Rožňava Rožňava "Chceme to robiť ešte lepšie" 220,00 € príspevok na workshop o špec. terapeutických prístupoch v práci so seniormi
Slovenský Červený kríž - územný spolok Prešov Prešov Odstraňujeme bariéry ťažko zdravotne postihnutým a imobilným seniorom zakúpením schodolezu pre prepravnú službu SČK 1 662,00 € schodolez pre prepravnú službu
Obec Smižany Smižany Vzdelávanie pracovníkov v oblasti práce so seniormi 500,00 €  príspevok na seminár: sociálna práca so seniormi
Charita Modra, n.o. Šenkvice Vzdelávanie opatrovateliek 798,00 € školenia v centre Memory a automobilizačný tréning
Mestská časť Košice - Západ Košice Zapožičiavanie pomôcok pre kvalitnejší život 650,00 € nákup vozíka, barle, sedačka, chodítko
Slovenský Červený kríž - ústredný sekretariát Slovensko Viac pre našich seniorov 2 829,20 € príspevok bude rozdelený pre 16 územných spolkov na ich konkrétne terénne služby pre seniorov
      20 000,00 €  
Organizátor zbierky: